Nuoruuden ajatellaan usein olevan etsimisen ja kokeilemisen aikaa ja aikuisen tulisi jo tietää, kuka on. Seksuaalinen ja sukupuolinen identiteetti kehittyvät kuitenkin läpi elämän.

Ihmiset määritellään syntymän yhteydessä tytöiksi tai pojiksi. Jokaisella on kuitenkin sukupuolesta oma, ainutlaatuinen kokemuksensa. Usein ihmisen sukupuoli vastaa syntymässä määritettyä sukupuolta, mutta aina näin ei ole.

Kokemus sukupuolesta voi muuttua elämän aikana. Joillekin sen joustavuus ja muuttuvuus on tärkeää ‒ toisille sukupuoli ylipäätään ei ole tärkeä itseä määrittävä tekijä.

Vaikka kulttuurissamme usein puhutaan vain miehistä ja naisista, sukupuolia ja sanoituksia niille on muitakin ja jotkut eivät määrittele sukupuoltaan ollenkaan. Joku voi määritellä itsensä esimerkiksi sukupuolettomaksi tai muunsukupuoliseksi.

Jokaisen oma kokemus sukupuolestaan on oikea ja kaikkia ihmisiä tulisi puhutella sellaisilla sukupuolta kuvaavilla sanoilla ja nimillä, jotka he ovat itse valinneet ja kokevat omikseen.

Sukupuolen kohtaaminen

Ihmiset tekevät toisistaan oletuksia esimerkiksi ulkomuodon, pukeutumisen tai äänen perusteella. Sukupuoli ei kuitenkaan ole asia, jonka voisi ulkopuolelta aina päätellä.

Jos toinen ei ota sukupuoltaan itse puheeksi, ainoa tapa saada siitä varmuus on kysyä. Jokaisella on kuitenkin oikeus myös olla määrittelemättä itseään tai pitää sukupuolensa omana tietonaan.

  • Mistä tiedän mitä sukupuolta muut ovat?
  • Miten reagoin ihmiseen, jonka sukupuolesta en ole varma? Tarvitseeko muiden sukupuolesta olla varma?
  • Milloin ja miten kysyä mitä sanoja toinen haluaa itsestään käytettävän?

Sanoja sukupuolesta puhumiseen

Cissukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti on sama, kuin hänelle syntymässä määritelty sukupuoli. Esimerkiksi cismies on määritelty syntymässä pojaksi ja cisnainen tytöksi.

Intersukupuolisella ihmisellä kehon sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta, eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on kehojen moninaisuutta. Ihmisiä ei voi aina luokitella myöskään biologisesti vain kahteen eri sukupuoleen. 

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sukupuoli-identiteetiltään sekä mies että nainen, tai jotain miehen ja naisen väliltä. Muunsukupuolisuus voi toimia myös kattokäsitteenä sellaiselle sukupuolen kokemukselle, joka on kaksijakoisen mies-nais-jaottelun ulkopuolella. 

Gender queer on käsite, joka viittaa sellaiseen sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun, joka tapahtuu kaksijakoisen sukupuolikäsityksen ulkopuolella. Gender queer -käsitteellä kuvataan usein sukupuoleen liittyvien normien ja tarkkojen määrittelyiden rikkomista, välttämistä ja kyseenalaistamista. 

Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transsukupuolinen ihminen voi olla esimerkiksi nainen, joka on syntymässä määritetty mieheksi, tai muunsukupuolinen, joka on syntymässä määritetty naiseksi. Transsukupuolinen henkilö saattaa elämänsä aikana esimerkiksi muuttaa nimensä tai ryhtyä sukupuolenkorjausprosessiin.

Transvestiitti on henkilö, jolla on tarve ilmaista esimerkiksi eläytymällä, pukeutumalla tai laittautumalla toista sukupuolta, kuin mikä hänelle on syntymässä määritelty. Esimerkiksi mies, joka pukeutuu ja esiintyy stereotypisenä naisena. Transvestisuus voi olla satunnainen roolileikki tai osa henkilön sukupuoli-identiteettiä.

Kattavampi sanasto löytyy Setan sivuilta.

Sivua on muokattu 13.6.2016 palautteen perusteella.